Mighty MICE Co., Ltd.
โทร 097 160 5888
  • th

ล่ามแปลภาษา


ล่ามแปลภาษา

ล่ามแปลภาษา

เพื่อให้ครอบคลุมบริการด้าน “การแปลภาษา” ไมตี้ ไมซ์ มีบริการจัดหา “ล่ามแปลภาษา” ไม่ว่าจะเป็น ล่ามตู้ ล่ามแปลตาม ล่ามกระซิบ รวมถึงล่ามแปลเอกสาร ที่มีความรู้ความสามารถ หลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ล่ามภาษาไทย ล่ามภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ มากมาย เช่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี รัสเซีย โปรตุเกส เมียนมาร์ ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เขมร เวียดนาม เป็นต้น อีกทั้ง ไมตี้ ไมซ์ ยังเป็นพันธมิตรกับCIAP (Conference Interpreters Asia Pacific) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดหาล่ามแปลภาษามืออาชีพ มีสำนักงานในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิค

Get the Quotation