Mighty MICE Co., Ltd.
โทร 097 160 5888
  • th

เครื่องช่วยฟังการบรรยายแบบพกพา


เครื่องช่วยฟังการบรรยายแบบพกพา

เครื่องช่วยฟังการบรรยายแบบพกพา

พบกับประโยชน์อันมากมายของ “เครื่องช่วยฟังการบรรยายชนิดพกพา” ที่สามารถนำมาใช้ในการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรขณะเข้าชมสถานที่ที่มีเสียงดัง เช่น ไลน์ผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม การนำชมสถานที่นอกห้องประชุม หรือสถานที่ที่จำกัดการใช้เสียง เช่น การนำชมพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาล ห้องสมุด อีกทั้งสามารถนำมาใช้กับการรับฟังการแปลภาษาของล่ามแปลภาษา จากการแปลภาษาของผู้พูดที่เป็นชาวต่างชาติในขณะนำชมกิจกรรมข้างต้น ซึ่ง “เครื่องช่วยฟังการบรรยายแบบพกพา” นี้ เป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในลักษณะ Outdoor ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ อุปกรณ์ชนิดนี้ ได้รับอนุญาติในการใช้งานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อย่างถูกต้อง